T h a i t e c h
  • วันทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08:00น.-17:00น.
  • โทร : 0 2735 0775 , 08 7717 7716
  • อีเมล : thaitech.automation@gmail.com

ผลงาน

ผลงาน 1 - 5 จากทั้งหมด 5
2010 - ระบบ SCADA โรงงานผลิตกลูโคส , มอลโตเด็กตริน
2010 - ระบบ SCADA โรงงานผลิตกลูโคส , มอลโตเด็กตริน

ระบบ SCADA โรงงานผลิตกลูโคส , มอลโตเด็กตริน

2010 - ระบบ SCADA โรงงานการผลิตแป้งมัน
2010 - ระบบ SCADA โรงงานการผลิตแป้งมัน

ระบบ SCADA โรงงานการผลิตแป้งมัน >> กระบวนการผลิตแป้งมัน,ปรับปรังการสลัดน้ำแป้ง

2010 - ระบบ SCADA โรงงานผลิตน้ำดื่ม , น้ำแร่
2010 - ระบบ SCADA โรงงานผลิตน้ำดื่ม , น้ำแร่

ระบบ SCADA โรงงานผลิตน้ำดื่ม,น้ำแร่ >> กระบวนการผลิตน้ำแร่ , การล้างและฆ่าเชื้อ (CIP & Sanitize)

2010 - ระบบบันทึก และแสดงผล SCADA ระยะไกล (Remote Monitoring and Data Logging SCADA System)
2010 - ระบบบันทึก และแสดงผล SCADA ระยะไกล (Remote Monitoring and Data Logging SCADA System)

ระบบบันทึก และแสดงผล SCADA ระยะไกลผ่านเครือข่ายจะช่วยดึงข้อมูล จากทุกส่วนงานต่างๆ มาที่ Computer Server ส่วนกลาง เพื่อบันทึกและแสดงผลโดยเครื่องลูกข่าย สามารถเรียกดูผ่านเครือข่ายของโรงงานได้เหมือนกับไปดูที่ส่วนงานนั้นๆ

2006 - โครงการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลสภาพอากาศอัตโนมัติ
2006 - โครงการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลสภาพอากาศอัตโนมัติ

RTU อ่านค่าข้อมูลสภาพอากาศจากเครื่องมือวัด (ต่างจังหวัด) และส่งข้อมูลผ่านระบบ GPRS ไปยัง Computer Server ที่สถานีหลักส่วนกลาง